Apa Villa Hotel 與 Yodobashi百貨賣場 | 京都車站旁 交通、補給超便利 (日本 京都住宿)

《 首頁。行程計畫。上網與導航。交通。住宿。美食。和服。金閣寺。銀閣寺。清水寺、地主神社。高台寺(寧寧之道、石塀小路)。東西本願寺。二条城。北野天滿宮。京都塔。祇園、花見小路。三十三間堂。老街(八坂塔 …

京都散策 | 八坂塔、一年坂、二年坂、三年坂、清水坂 (京都老街散步)

《 首頁。行程計畫。上網與導航。交通。住宿。美食。和服。金閣寺。銀閣寺。清水寺、地主神社。高台寺(寧寧之道、石塀小路)。東西本願寺。二条城。北野天滿宮。京都塔。祇園、花見小路。三十三間堂。老街(八坂塔 …

[日本 京都] 交通

《 首頁。行程計畫。上網與導航。交通。住宿。美食。和服。金閣寺。銀閣寺。清水寺、地主神社。高台寺(寧寧之道、石塀小路)。東西本願寺。二条城。北野天滿宮。京都塔。祇園、花見小路。三十三間堂。老街(八坂塔 …

[日本 京都] 上網與導航 (無線上網分享器、JR-WEST free Wi-Fi申請說明)

《 首頁。行程計畫。上網與導航。交通。住宿。美食。和服。金閣寺。銀閣寺。清水寺、地主神社。高台寺(寧寧之道、石塀小路)。東西本願寺。二条城。北野天滿宮。京都塔。祇園、花見小路。三十三間堂。老 …